Holmsbu Vel

Utbygging i Jørnsaasen (syd/nord)Vårt høringssvar

Holmsbu Vel ser med velvilje på tilflytting av nye innbyggere. Vi i Holmsbu vil særlig gjerne ha unge barnefamilier, det er det lite av her nå. Vi vil også ha andre typer innbyggere, gamle, handicappede og enslige, alle er velkommen til å bo her. Vi deler mer enn gjerne på de godene vi har, som er sjø, skog, frisk luft og vakker natur.

Vi har imidlertid noen tanker om de ulempene som vil følge med ved utbygging i så stor skala:

Omfang av utbyggingen.

Totalt er det planlagt å bygge 200 boenheter på Jørnsåsen syd og nord. SSB´s befolkningsframskrivinger fram mot år 2040 viser at det er behov for ca 100 boenheter i Klokkarstua, Kana og Holmsbu til sammen. Det er ingen ting som tilsier at det blir behov for 200 boenheter i Holmsbu. Satsingsområdene til Asker er Slemmestad, Røyken og Sætre, der vil den største utbyggingen være. Der er det buss og togforbindelsene også pr i dag. Kommunedelplanen slår også fast at nybygging skal foregå i gangavstand til Tofte, Sætre og Klokkarstua og i områder med god kollektivdekning. Viktig poeng er at dette medfører nesten en dobling av Holmsbus befolkning, tåler denne bygda det?

Befolkningen i Holmsbu ønsker nye fastboende velkommen, men vi tror at ved utbygging av 200 boenheter vil det bli en stor overvekt av fritidsboliger. Og det har vi nok av fra før.Uansett antall boliger vil det måtte settes inn betydelig mer kollektivtransport enn det er nå. For at ikke Holmsbu skal kveles av biler må det settes opp lokalbuss fra området. Det må også sørges for en stor økning i bussforbindelse til Asker og Drammen. For at folk skal kunne bo i Holmsbu må de kunne komme seg på jobb i Oslo og Drammen. Hvis det, på noen måte er mulig, ønskes det fra befolkningen å sette inn tiltak for å få fastboende, ikke fritidsboliger. Vi tror ikke at det er mulig å få til, men at boligene utformes som boliger, ikke som fritidsboliger.

Stier i skogsområdet.

Særlig viktig for Holmsbus befolkning er "lysløypa". Det er en eksisterende sti i et vakkert skogsområde, lett tilgjengelig for alle. Stien er svært mye i bruk, også for gamle og folk med barnevogn. Det er viktig å påpeke at vi vil beholde, ikke bare stien, men skogen den ligger i. Kirkekleiva vil vi også beholde i den form den har nå, ikke tilrettelagt gang- og sykkelvei.

Vi er svært skeptiske til næringsområde, som er lagt tett inntil kirkegården. Næringsvirksomheten kan konsentreres på det allerede opparbeided området til Maksbo Thorstvedt og ikke i umiddelbar nærhet til kirken og kirkegården.

Type boliger.

Ved bygging av boliger håper vi at lokal byggeskikk blir ivaretatt. Vi håper også at det, ved bygging av lavblokker, vil bygges en variert type leiligheter, også rimelige leiligheter for 1 – 2 personer. Dette er viktig for at eldre, allerede fastboende i Holmsbu, skal forsette å kunne bo her. Det er også viktig for at yngre, ikke velstående, kan etablere seg her. Viktig er det også at boligene blir bygget ut i etapper, de første etappene lengst muliug unna lysløypa.

Skoler og barnehager.

Tenker utbyggerne å sørge også for utbygging av eksisterende skole på Folkestad? Og hvor mange nye barn skal komme i området før det bygges barnehage?

Ved bygging i skogen og åsen er det veldig viktig at så mye trær som mulig beholdes, også mellom boligene. Trær skaper gode miljøer. Tanken om grønne tak er god, både funksjonsmessig og estetisk.

Det bør også bygges sykkelvei til skolen.