Holmsbu Vel

Arkivside for saken rundt HelenebergetLykkelig utgang på vanskelig sak


Leve Heleneberget - banner
Aksjonsgruppen mot rasering av Heleneberget (Trollfjellet) hang blant annet ut
dette godt synlige banneret på fjellet


Saken om hytteeieren i Holmsbu som vil anlegge 70 meter vei frem til fritidsboligen sin og skyte ut 1200 kubikkmeter fjell har vakt debatt, uro og sterkt engasjement. Med vedtaket i kommunens planutvalg 6. september 2016 fikk saken en lykkelig slutt for oss, da seks av ni representanter i utvalget sluttet seg til rådmannens innstilling om å avslå hytteeierens dispensasjonssøknad. Rådmannen begrunnet avslaget med at ingen av vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven er oppfylt. Han la denne gang sterk vekt på behovet for detaljregulering av området, og skriver blant annet: "Både bebyggelse, veitraséer og naturområder bør ses i en større sammenheng enn ved en enkeltstående dispensasjon for atkomst til én fritidseiendom…"

Det ble en lang debatt i planutvalget, og høyreblokken måtte gå i gruppemøte underveis. Etter dette kunngjorde utvalgsleder Trond Røed (FrP) at høyresiden stilte sine representanter fritt. Dermed kunne Per Ståle Heimdal (KrF) og Einar Brenna (H) stemme sammen med Ap, SV og Venstre og sørge for at dispensasjonssøknaden ble avslått. «Jeg vil berømme begge to, for det står respekt av det de gjorde» sa Vel-leder Liv Aas til RHA da resultatet var klart.

I tillegg ble det vedtatt et forslag fra Brenna, der planutvalget ber kommunens administrasjon samle partene innenfor planområdet for å se på mulighetene til at flere tomter kan få tilgang til vei. Gledelig mange fulgte Holmsbu Vels oppfordring om å stille på møtet for å vise sitt engasjement. Møterommet ble så fullt at noen tilhørere måtte stå på gangen og følge med som best de kunne i døråpningen. Det som i korthet blir kalt «veisaken i Holmsbu» har vært viktig, også utenfor Holmsbus grenser, fordi den gjelder prinsipper, våre folkevalgte og folkemeningen.

Da søknaden om å anlegge vei ble behandlet første gang i oktober 2015, stilte de fem representantene fra høyreblokken seg på hytteeierens side. Venstre, Ap og SV utgjorde mindretallet på fire På forhånd hadde folk flest vært sikre på at søknaden ville bli avvist. De som uttalte seg til nabovarselet var negative. Buskerud fylkeskommune frarådet tiltaket og anbefalte sterkt at kommunen tok hensyn til det verneverdige kulturmiljøet i Holmsbu og fjernvirkningen av prosjektet om det ble sprengt ut et «sår» i Heleneberget. De ba også kommunen vurdere faren for presedens. Vi fikk troverdige signaler om at utvalget ville si nei, fordi «alle» var imot tiltaket. Da også rådmannens innstilling anbefalte et nei, syntes saken klar. Det var et sjokk da det ikke gikk slik. Holmsbu Vel samlet straks 153 underskrifter mot avgjørelsen, og sendte et protestbrev til politiske og administrative nøkkelpersoner.

Hytteeieren måtte imidlertid sende inn søknad om dispensasjon, da tiltaket er i strid med både reguleringsplanen for Holmsbu og kommuneplanen, der området hvor det måtte sprenges ut 1200 kubikkmeter fjell er avsatt til «bevaring kulturmiljø». Det var denne søknaden som ble behandlet 6. september.

I mellomtiden skapte Holmsbu Vel og en rekke medspillere et bredt engasjement for å få et flertall i planutvalget til å avslå dispensasjonssøknaden. Vellet, Øvre Storgaten veilag og flere enkeltpersoner sendte inn omfattende høringsuttalelser til hytteeierens søknad, og det kom en sterk uttalelse fra Vellets årsmøte våren 2016. Det ble sendt e-post og brev til politikerne som støttet søkeren, og tatt personlig kontakt med mange av dem. En aksjonsgruppe på Facebook samlet 215 medlemmer. I lang tid gikk det en heftig debatt i Røyken og Hurums avis (RHA). Bare én debattant støttet hytteeieren. RHA hadde også flere reportasjer om saken.

Vil du vite mer om sakens gang finner du kommunens saksfremlegg (der også søkerens argumenter kommer frem) og Holmsbu Vels viktigste uttalelser her:

Saksfremlegg første behandling 27.10.15 - PS 49/2015

Protokoll første behandling 27.10.15 - PS 49/2015

Holmsbu Vels brev datert 31.10.15

Holmsbu vel's høringsuttalelse av 30.11.15

Uttalelse fra Holmsbu Vels årsmøte 23. 05.2016

Saksfremlegg andre behandling 06.09.16 - PS 39/2016

Saksprotokoll (m/vedtak) fra Planutvalget 06.09.16 - PS 39/2016