Holmsbu Vel

Arkiv!

Her vil det ligge eldre innlegg som vi tror det kan være av interesse å "ta vare på"Avdukingsseremoni

Avdukings-seremoni

Kunstgruppa i Holmsbu Vel avduket sin skulptur nr 2 lørdag 21. august kl 14.00.
Seremonien foregikk ved Bruddet (Servicebygget)

Bilder ligger på vår Facebook-side, og 3 video-opptak ligger i spilleliste på YouTube.


Kunst-lotteri og trekning

Måkejenta - Agnes Volent - modell

Vinneren i vårt kunstlotteri skal trekkes på Holmsbudagen (27.08.22),
noe som betyr at dere fortsatt har tid til å kjøpe lodd.

Gevinsten er den ca. 45 cm høye modellen til skulpturen Måkejenta, og er den Agnes Volent brukte under produksjonen.

Modellen er utstilt i Holmsbu Handel, og der finner dere også loddboken.

Loddene koster kr. 100,- og betales med VIPPS til 710034, eller med overføring til konto 1506.69.56765.

Skriv opp navn og telefon-nummer i loddboken,
eller gi beskjed til Ellen Gullerud på mobil: 482 01 500 / E-post: gulliss@online.no

P.S.: Den heldige vinneren ble Kristin Blichfeldt.


Gå-sakte-aksjonen

Gå sakte aksjon 17.07.21
(Klikk for større bilde)

Hei og tusen takk fra Vellets side til alle som deltok på aksjonen i går.
Det var, og er, veldig viktig for oss å poengtere at aksjonen ikke var igangsatt og gjennomført for å stoppe utbyggingen på Rødtangen, men for å stoppe mer trafikk gjennom Holmsbu.

Aksjonen i går viste med all tydelighet at dette var nødvendig, og helt på sin plass. Det var ekstremt mange biler i Holmsbu.
Mange bilister ble sinte, men mange hadde også sympati for vår sak.
Takk igjen for deltagelsen og engasjementet.


Årsmøte 2021

Årsmøte 2020/2021 ble avholdt digitalt 18. - 26. mai, og alle registrerte medlemmer
fikk innkalling og dokumenter via epost og/eller sms-meldinger.

Årsmelding 2020-2021 (pdf)

Protokoll 2021 (pdf)


Årmøte 2019/2020 (Avlyst)

Lokalsamfunnsutvalg

Styret har besluttet å avlyse det allerede utsatte årsmøtet.
De tillitsvalgte blir sittende i sine verv til neste årsmøte, planlagt avholdt i mai 2021.


h3>Årsmelding + regnskap og budsjett - 2020

Årsmelding 2019/2020

Som allerede annonsert vil årsmøtet i år avholdes 10. september 2020 grunnet Corona.
Den spesielle situasjonen vi har vært i frem til nå, har også gitt noen utfordringer i forbindelse med utarbeidelse av årsmelding samt ferdigstilling av regnskap og budsjett, og vi håper på forståelse for dette.

Vi velger allikevel å sende årsmelding nå som den er klar. Vi ønsker å få godkjent Budsjett så snart som mulig og ønsker derfor nå å sende dette elektronisk til alle medlemmer. Og vi vil anse Budsjett for 2020 som formelt godkjent dersom ingen innvendinger.
Frist for innvendinger er satt til 15. Juni 2020.

Evt kommentarer/spørsmål til budsjettet kan stilles til undertegnede via e-post m_andre2@hotmail.com

Resten av årsmelding samt valg vil bli gjennomgått på årsmøtet 10. september 2020.

Frist for innkomne forslag vil være 28. august 2020

Vi gjør oppmerksom på at det kun er medlemmer som har betalt kontignet som har stemmerett, dersom du ikke har mottatt faktura kan du kontakte kasserer Marianne Andresen pr e-post m_andre2@hotmail.com

Holmsbu Vel ønsker alle en veldig fin sommer og håper på forståelse for at ting blir litt annerledes i år med den spesielle situasjonen som vi alle har havnet i.

Holmsbu Vel - Årsmelding 2019/2020 (pdf).


Årsmøte 2019

Årets årsmøte gikk av stabelen på Holmsbu Badehotell, lørdag 6. april kl. 17.00
Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 22. mars
og da gjerne på e-post til gulliss@online.no
Innkalling og dokumenter blir sendt medlemmene om ikke så lenge

Faktura for medlemskontigent ble sendt ut 2. februar, og de som ev. ikke har mottatt den
bes kontakte Marianne Andresen på tlf. 934 23 011 eller e-post: m_andre2@hotmail.com

Årsmelding 2018/2019

Protokoll fra årsmøtet 2019


Årsmøte 2018


Årsmøtet ble avholdt på Holmsbu Badehotell torsdag 24. mai - kl 19.00
Det var brukbart oppmøte (28 stemmeberettigede) og god stemning.
Regnskap og årsmelding ble godkjent, ett innkommet forslag ble vedtatt mens det andre ble nedstemt.
Valgkomiteens innstilling til styre og komiteer ble vedtatt.
Se ellers følgende linker for årsmeldingen og protokollen fra årsmøtet

Årsmelding 2017-2018

Protokoll fra årsmøtet 2018


Varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen

Reguleringsplan for Rødtangen

Planvalget vedtok i møte 21.03.2017, sak 25/17, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) å legge forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utvikling etter kommuneplanens mål. Planforslaget avklarer nærmere om rammer og betingelser for tillatt utvikling.

Saksdokumenter og annen informasjon om planarbeidet ligger tilgjengelig via kommunens nettside

Eventuelle spørsmål, innspill og kommentarer sendes til:
postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Frist for innspill til planarbeidet er 22.05.2017


Årsmøte 2017

Årets årsmøte går av stabelen torsdag 18. Mai 2017
Sted: Holmsbu Bad og Fjordhotell
Start kl 19.00

Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 4. mai
Innkalling og dokumenter blir sendt medlemmene om ikke så lenge

Årsmelding 2016-2017 - Innkalling 2017 - Innkomne forslag - 2017


Ny avfallsdunk i Bugta

Avfallsdunk for engangsgriller

Vi har nå fått på plass egen avfallsdunk for engangsgriller ved stranda i Bugta.

Vi håper alle passer på å benytte seg av denne slik at vi kan holde området ryddig og pent for oss alle.
Og pass på IKKE å benytte denne til øvrig avfall, med tanke på mulig brannfare.


Skøytebanen i Flaterhagan

Flaterhagan - skøytebane

Takket være godt samarbeid mellom Holmsbu IF og frivillige fra vellet
er nå nye vant på plass i Flatarhagan, og isforholdene er på topp.

Flaterhagan - skøytebane

En innsats som belønnes med stor aktivitet blant både små og store.


LEVE HELENEBERGET

Leve Heleneberget - banner

Aksjonsgruppen for å redde Heleneberget (Trollfjellet) har opprettet en egen FB-gruppe.

Les mer om saken og finn linker til relevante dokumenter på egen side


Ny plan for Schulerudhagen

Nå skal det skje noe i Schulerudhagen, etter at det i 2013 ble klart at det ikke ble noe av funkishusene til prosjektet Holmsbu Hage. Planutvalget i kommunen besluttet 26. mai å legge et forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Planen er nå å legge til rette for bygging av 11 boliger (småhus) i Schulerudhagen, og det foreslås blant annet at det kun tillates saltak. De som har fryktet for skjebnen til den vakre gamle blodbøken på området vil glede seg over følgende formulering i forslaget: ”Blodbøken reguleres til formål bevaring av naturmiljø verneverdig vegetasjon”.


Aktivt årsmøte i Holmsbu Vel (2015)

21. mai avviklet Holmsbu Vel et godt besøkt årsmøte på Holmsbu Bad. Flere innsendte forslag og årsmeldingen for 2014/2015 skapte interesse og til dels frisk debatt.

Liv Aas takker Leonard Larsen
Liv Aas takker Leonard Larsen for innsatsen gjennom mange år.

I årsmeldingen gjorde styret blant annet rede for ødeleggelsene på Bugtestranda og Børraverket i forbindelse med legging av nye vannledninger i fjorden. Det er Viva (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS) som utførte arbeidet for Hurum kommune. På ettervinteren var Vellet på flere befaringer sammen med Viva og kommunen. Vellet var sterkt kritisk til det som måtte betegnes som rasering, og stilte klare krav om utbedringer før sommersesongen. Nå kunne Vel-leder Liv Aas fortelle årsmøtet at dette arbeidet er utført, med godt resultat.

I fjor ble skulpturen ”Fole” utlånt til Holmsbu og plassert på Hotellstranda, til glede spesielt for barna. Vellet har fått tilbud om å kjøpe skulpturen for 178.500 kroner. Styret ønsket å finansiere kjøpet med ulike tiltak, blant annet støtte fra Sparebankstiftelsen, som ville blitt hovedsponsor. I mellomtiden har stiftelsen avslått søknaden, og kjøp blir derfor ikke aktuelt. Det har vært delte meninger om ”Folen”. Et innsendt forslag hevdet at en burde tenke på Holmsbus tradisjoner med fiske, frakt og handel hvis en skal vurdere utsmykning, og at en burde be kunstneren utarbeide et forslag i tråd med dette. Selv om det ikke ble aktuelt å ta stilling til noe konkret forslag i saken, førte den til en interessant ”kulturdebatt” med innspill det kan være verdt å ta med seg videre.

En annen forslagsstiller ønsket at én av plassene i styret skal være forbeholdt fritidsboende, for å styrke kontakten mellom fastboende og fritidsboende og bidra til å øke medlemstallet. Styret syntes imidlertid forslaget var unødvendig, da alle medlemmer i Vellet kan velges til styret og andre verv, enten ved forslag fra valgkomiteen eller som benkeforslag på årsmøtet. Dette sluttet årsmøtet seg til.

Derimot var styret enig i et forslag fra Vellets arrangementskomité om å spre mer lys i Holmsbu ved å montere belysning i trærne rundt havneområdet. Belysningen skal henge oppe hele året, men komiteen tenker spesielt på effekten i de mørke vintermånedene. Komiteen ba om inntil 12.000 kroner til startkostnadene, og det ble applaudert.

Styret i Holmsbu Vel
Ø. Stålsett / R. Aannestad / L. Aas / M. Slinde

I styret ble det bare én endring, da Øyvind Stålsett overtar som kasserer etter Leonard Larsen. Ellers fortsetter styret med samme mannskap som i fjor: Liv Aas (leder), Roar Aannestad (nestleder), Ellen Gullerud (sekretær) og Marianne Slinde (styremedlem). Kjell-Arne Odden og Nils Brodersen er varamedlemmer. Det er for øvrig liten forskjell på faste medlemmer og varamedlemmer i Vellets styre. Alle deltar på styremøtene og i arbeidet for øvrig, men varamedlemmene har bare stemmerett når styremedlemmer har forfall.

Les mer i årsmeldingen for 2014/2015 og Protokollen fra årsmøtet 2015


Kystledhytta på Bakkeskjær

Holmsbu Vel var i mange år opptatt av å bevare den gamle sjøboden på Bakkeskjær, som Hurum kommune overtok i 2006. Det tok lang tid før noe skjedde, men i 2012 ble det klart at sjøboden skulle bevares og at bygningen skulle settes i stand og innredes til kystledhytte.

Kystledhyttene drives av Oslofjordens Friluftsråd. Dette er enkle, selvbetjente hytter som kan leies for tre døgn. I Hurum er det slike hytter i Sandspollen og på Ranvikholmen. Kystledhytta på Bakkeskjær ble dermed den første på vestsiden av Hurumlandet. Holmsbu Vel har tilsyn med stedet.

Hytta er en stor suksess. Den ble åpnet sommeren 2013, og til tross for redusert sesong kunne en notere 47 gjestedøgn det første året. I 2014 var det full drift med utleie i 64 døgn, og sommeren 2015 var fullbooket lang tid på forhånd. Gjesteboka vitner om at Bakkeskjær har gitt både store og små mange fine ferieopplevelser og gode minner.


Vis hensyn!


Vis hensyn