Velkommen!

Juno - tegning av Odd Tore Jensen Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2015 hadde 90 fastboende (61 familier og 29 enkeltpersoner) og 60 fritidsboende medlemskap i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 15.06.16)

Dugnad

Hotellstranda i Holmsbu

Holmsbu vel inviterer til dugnad på Hotellstranda, tirsdag 28. juni kl 18.00,
med mål om å gjøre stranda mer tilgjengelig for alle.

Oppgaver som må gjøres: Klipping og rydding av fellesområdet.
Vi trenger folk med ljå, kantklippere (robuste), plenriver + godt humør


LEVE HELENEBERGET

Leve Heleneberget - banner

Aksjonsgruppen for å redde Heleneberget (Trollfjellet) har opprettet en egen FB-gruppe.

Se også innleggene og dokumentasjonen nedenfor


Merknad til søknad om dispensasjon (Heleneberget)

Styret i Holmsbu Vel har drøftet søknaden fra en hytteeier i Holmsbu om dispensasjon for å anlegge vei
til eiendommen gnr. 24 bnr 108, Storgaten 41. Teksten til våre merknader, der vi protesterer mot tiltaket,
finner du her:
Holmsbu vel's merknad av 30.11.15

Skaff deg informasjon!

Saken om hytteeieren som søker dispensasjon for å anlegge vei til fritidsboligen sin og skyte ut
1200 kubikkmeter fjell har vakt debatt og uro blant folk i Holmsbu.
Dette er en viktig sak, også utenfor Holmsbus grenser, fordi den dreier seg om prinsipper, våre folkevalgte
og folkemeningen. Mange vil ha mer informasjon om saken og saksbehandlingen.
De som har internett bør gå inn på Hurum kommunes nettside: www.hurum.kommune.no og klikke seg fram via
”Politikk og innsyn” til møtet i planutvalget 27.10.2015. Veisaken er andre post på dagsordenen (PS 49/2015). Her ligger rådmannens saksframlegg og protokollen
med vedtaket fra møtet. Har du kontakt med folk som vil ha informasjon men ikke har internett,
kan du anbefale dem å ringe kommunen, som sikkert sender en papirkopi.
De kan også kontakte meg eller en annen i Vellets styre.

Direktelinker:
Veisak - PS 49/2015
Saksframlegg - PS 49/2015
Protokoll - PS 49/2015

Hilsen Liv Aas


Klagebrev på kommunalt vedtak (Heleneberget)

Holmsbu Vel har behandlet vedtak i kommunens planutvalg vedrørende søknad om etablering av
adkomst til eiendom gnr. 24 bnr 108, Storgaten 41, og har valgt å sende klagebrev til alle berørte instanser.

I brevet klager de på saksbehandling og vedtak, samtidig som alternativ mulig løsning skisseres.

PDF-versjon av brev datert 31.10.15

Det er også startet en underskriftskampanje, og de som er enig i innsigelsene kan skrive seg på lister som blir
lagt ut på Café Juno og i Holmsbu Handel


Gangfelt i Storgata

Holmsbu Vel har flere ganger tatt opp behovet for gangfelt og fartshumper i Storgata med Hurum kommune, uten å få respons. I mai tok styret opp saken direkte med Statens vegvesen, og allerede etter tre uker svarte vegvesenet at de støtter forslaget om å legge gangfelt mellom Storgata 5 og 6. I tillegg er det behov for fartshump. Vegvesenet utfører arbeidet så snart som mulig, men midlene til tiltak i 2015 er brukt opp, så humpen blir først lagt i 2016.


Ny plan for Schulerudhagen

Nå skal det skje noe i Schulerudhagen, etter at det i 2013 ble klart at det ikke ble noe av funkishusene til prosjektet Holmsbu Hage. Planutvalget i kommunen besluttet 26. mai å legge et forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Planen er nå å legge til rette for bygging av 11 boliger (småhus) i Schulerudhagen, og det foreslås blant annet at det kun tillates saltak. De som har fryktet for skjebnen til den vakre gamle blodbøken på området vil glede seg over følgende formulering i forslaget: ”Blodbøken reguleres til formål bevaring av naturmiljø verneverdig vegetasjon”.


Områderegulering Rødtangen

Planutvalget i kommunen behandlet 12. mai en innstilling fra administrasjonen om å sende på høring forslag om regulering av deler av Rødtangen. Dette omfattet bygging av opp til 87 boliger og fritidshus, og åpnet for et større turistanlegg som hotell eller leilighetshotell. Holmsbu Vel og Rødtangen fastboendeforening reagerte sterkt på dette, da det er i strid med den moderate utbyggingen en var enig om i kommunedelplanen. Organisasjonene reagerte også på at behovet for ny avlastingsvei ikke er nevnt i det hele tatt, og tok straks kontakt med politikerne i utvalget.

Da saken kom til behandling i Planutvalget, var det enstemmig og tverrpolitisk enighet om ikke å sende forslaget ut på høring før det foreligger en løsning og plan for ny tilførselsvei utenom Holmsbu sentrum til Rødtangen.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn